Vedtægter

Herlev Lærerforenings vedtægter

Herlev Lærerforenings vedtægter§ 1.

Kredsens navn er Herlev Lærerforening og hjemstedet er Herlev Kommune. Den udgør kreds 23 af Danmarks Lærerforening.§ 2, stk. 1

Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt at styrke sammenholdet mellem medlemmerne.§ 2, stk. 2

Som en del af kredsen råder Herlev Lærerforening over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Herlev Lærerforening.§ 3.

Som medlem skal optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægters §§ 3 og 10 har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen.

Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret.

Indmeldelse sker direkte på DLF´s hjemmeside. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse.

Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, 1.april,1.juli  eller 1. oktober.§ 4.

Kontingent til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget. Styrelsen er berettiget til at lade kontingent-opkrævningen foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig udbetaling, forudsat at det enkelte medlem ikke modsætter sig dette.

Medlemmer, der er bevilliget hel eller delvis fritagelse for kontingent til hovedforeningen, fritages i samme periode ligeledes helt eller delvist for kontingent til kredsen.

Kontingenter, som ikke er betalt senest 3 uger efter den angivne sidste rettidige indbetalingsdato, og som skal genopkræves, pålægges et administrationsgebyr, hvis størrelse fastsættes af kredsstyrelsen for et regnskabsår ad gangen. Dette administrationsgebyr kan højst andrage 10 % af det ordinære kontingentbeløb, som først er forsøgt opkrævet.Medlemmer der trods påkrav ikke har betalt kontingent m.v. inden udgangen af hvert kvartal, fortaber medlemsrettighederne, indtil kontingentrestancen og påløbne renter og gebyrer er betalt. Medlemmer der trods påkrav ikke har betalt kontingent, slettes som medlemmer ved regnskabsårets afslutning efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen.

Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at restancen er betalt og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelsen som angivet i § 4 i Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Herlev Lærerforenings forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Kontingentåret er 1. april til 31. marts.§ 5.

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal.Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og i DLF´s elektroniske medlemsblad. Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden.

Forslag som ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der har været optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jfr. dog §§ 12 og 13. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 3 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages der altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller brev.§ 6.

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning

3.    Regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Fastsættelse af eventuelle ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til eventuel aflønnet medhjælp.

6.    Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kontingentår

7.    Valg(i lige år) af:

          a. Kredsformand/delegeret

          b. Kredskasserer

          c. Næstformand

          d. 2 styrelsesmedlemmer.

          e. 2 suppleanter for styrelsesmedlemmer

          f. 2 kritiske revisorer

          g. 1 suppleant for de kritiske revisorer.8.    Eventuelt    § 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller styrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 1 uges varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag i Folkeskolen eller brev til hvert medlem, jfr. dog § 12.§ 8 stk. 1

Kredsstyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt af skolernes tillidsrepræsentanter og desuden evt. af en tillidsrepræsentant for de arbejdsledige, alle med stemmeret.

Den suppleant, der er valgt med størst stemmetal, er førstesuppleant.

Styrelsen konstituerer sig med sekretær.§ 8 stk. 2

Fratræder formanden fungerer næstformanden som formand til næste generalforsamling og en suppleant til styrelsen indkaldes.

Fratræder næstformanden indkaldes en suppleant til styrelsen. Styrelsen udpeger ved konstitution en næstformand, der fungerer til næste generalforsamling.

Kredsformand og kasserer kan ikke være samme person.

Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, og når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.Styrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg m.v.

Formanden for et udvalg, som nedsættes af styrelsen, skal være et stemmeberettiget medlem af styrelsen.

Kredsformand og kasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter vedtagelse på generalforsamlingen.Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på generalforsamlingen.§ 8 stk. 3

Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.§ 8 stk. 4

Alle valg foretages i øvrigt efter de principper, som er fastsat i de af hovedstyrelsen udsendte regler for valg i valgkredsen.§ 8 stk. 5

Hvis kredsen er berettiget til én kongresdelegeret. Er  kredsformanden og den delegerede en og samme person.

Er kredsen berettiget til 2 eller flere delegerede, foretages valg efter de retningslinjer, der er nævnt i § 8 stk. 4.§ 9

Et forslag om mistillidsvotum til styrelsen behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægters § 10.§ 10 stk. 1

Styrelsen udskriver, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter §§ 11, 11A og B, valg til tillidsrepræsentanter og suppleanter i lige år med funktion fra 1.8.

Valgene finder sted efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægters §§ 11, 11A og B, og der meddeles samtidig valgbarhedsbetingelser.§ 10 stk. 2

§ 11

Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægters §§ 11, 11A og B.Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktion 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub.

Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.

TR / kontaktperson er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.

Valg af TR og TR-suppleant sker i henhold til TR-reglerne. Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser.Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.

Kontaktperson(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsenMedlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF og LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen.§ 12 stk.1

Kredsens ophør.

Herlev Lærerforening kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusiv “stemmer ikke”) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt flertal.§ 12 stk. 2

I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.

§ 12 stk. 3

Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlige fond.§ 13

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er vedtaget på dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for ordinære generalforsamlinger gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer(inklusiv “stemmer ikke”) er for.§ 14

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2012.

 

Bilag til kreds 23, Herlev Lærerforenings vedtægter vedr. § 2, stk 2 Særlig Fond

 

Kreds 23´s Særlige Fond.

 

§ 1

Kreds 23’s særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2  og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.§ 2

Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3.

Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelse, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan ikke overføres til andre kredse.§ 3

Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter§ 4

Fondens midler tilhører kredsen, jfr. dog Danmarks Lærerforenings vedtægters § 9 stk 4.

Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.§ 5

Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.§ 6

Såfremt der efter en konflikt betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtigede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Dammarks Lærerforening  samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.§ 7

Disse vedtægter for kreds 23’s særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1995.