Medlem Barsel og omsorg

Omsorgsdage

En ansat har ret til fravær fra arbejdet i 2 (omsorgs)dage pr. kalenderår pr. barn, til og med det kalenderår hvor barnet fylder 7 år.

Retten til omsorgsfravær omfatter biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden, når barnet har ophold hos den ansatte.

Retten knytter sig til ansættelsen og der er derfor ret til omsorgsdage fra det tidspunkt, man er ansat. Det vil sige, at f. eks. en lærer, der ansættes den 1. august også har ret til 2 omsorgsdage, hvis dagene ikke er brugt i en tidligere kommunal ansættelse i samme kalenderår, og de øvrige krav bl.a. til barnets alder er opfyldt.

Dagene kan afholdes som halve eller hele enkeltvise dage eller som en samlet periode.

Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Der er dog mulighed for at overføre ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget til det næstfølgende kalenderår. Og hvis en ansat på grund af orlov (graviditetsorlov, barselsorlov, forældreorlov, adoptionsorlov og børnepasningsorlov) er forhindret i at holde sine omsorgsdage inden udgangen af det kalenderår, hvor de skulle være holdt, kan de ikke afholdte omsorgsdage overføres til det efterfølgende kalenderår.

Omsorgsfraværet skal varsles så tidligt som muligt, og der skal ved afholdelse tages hensyn til forholdene på tjenestestedet.

Bliver den ansatte syg før påbegyndelsen af varslet omsorgsfravær, udskydes afholdelsen af omsorgsfraværet til senere. Sygdom under omsorgsfravær medfører derimod ikke udskydelse.